Hyresvillkor

Hyresvillkor för Stiftelsen Smålands Nations Bostäder i Lund

KAPITEL 1 KÖ- OCH HYRESVILLKOR
Studiekrav

1.1 Bostadssökande och hyresgäst hos SNB skall vara aktiv universitets- eller högskolestuderande i Lund (studiekravet).

1.2 Hyresgäst hos SNB skall vara medlem i Smålands Nation (medlemskravet).

1.3 Studiekravet uppfylls av bostadssökande som antagits till studier om minst 30 högskolepoäng per termin (100%)  i Lund samt av hyresgäster som bedriver studier om minst 22,5 poäng  (75%) per termin i Lund. Doktorander skall kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin. Studiekravet uppfylls även av den som innehar ett tillfälligt heltidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Smålands Nation.

1.4 Uppfylls inte studie- och medlemskravet, vilket fortlöpande kontrolleras av SNB, förlorar den bostadssökande möjligheten att hyra bostad och befintlig hyresgäst sägs upp från sin bostad.

Dispens från studiekravet
1.5 Allmän dispens från studiekravet kan i vissa fall medges i förväg med hela terminer om den sökande såväl före som efter dispensperioden uppfyller respektive avser att uppfylla studiekravet.

Allmän dispens kan medges med sammanlagt
• två (2) terminer per barn för föräldraledighet och
• två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola och
• en (1) termin för övriga skäl.

1.6 Medicinsk dispens kan efter ansökan medges enskild sökande med högst fyra (4) terminer för långtidssjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga. Varje ansökan om medicinsk dispens skall styrkas med läkarintyg som anger graden av nedsatt studieförmåga samt prognos för återgång till aktiva studier.

1.7 Ansökan om dispens görs skriftligen till SNB och skall alltid innehålla uppgift om de hela terminer för vilka dispens söks samt de skäl som åberopas jämte dokumentation som styrker dessa.

Boendespärr
1.8
 Utöver studiekravet påverkas boendetidens längd av boendespärren i hyresavtalet. Boendespärren är personlig och aktiveras efter sammanlagt sex (6) års boendetid.
Tid under vilken eventuell dispens från studiekravet har utnyttjats skall inräknas i boendetidens längd.
Aktivering av boendespärren medför att hyresgästen avflyttar.

Åldersgräns

1.9 Bostadssökande skall vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av högst 35 år.

KAPITEL 2 – SÄRSKILT OM UTHYRNING

Inledning

2.1 SNBs uthyrning av studentbostäder sker till bostadssökande via webbplatsen snbostader.se.

Bostadskö

2.2 Den sökande skall registrera sig i SNB:s kö via webbbplatsen www.snbostader.se. Där skall också ges en försäkran om att studie- och medlemskravet kommer att uppfyllas. Köplatsen används för ansökan av bostad. Efter att hyreskontrakt erbjudits tas den sökande bort ur bostadskön.

Ansökan av bostad

2.3 Lediga bostäder publiceras löpande på webbplatsen www.snbostader.se och är möjliga att söka av varje bostadssökande i bostadskön under tiden bostaden finns på webbplatsen.

2.4 Antalet samtidigt aktiva ansökningar per bostadssökande är begränsat.

Tilldelning av bostad

2.5 Tilldelning av bostad sker med beaktande av den bostadssökandes plats i bostadskön, där den sökande med längst kötid erbjuds hyreskontrakt.

Hyreskontrakt och signering

2.6 När den bostadssökande tilldelats en bostad och tackat ja inom 24 timmar tar SNB kontakt för kontraktsskrivning.

 

KAPITEL 3 – SÄRSKILT OM BOENDET

Hyresvillkor

3.1 Villkoren för boendet under hyrestiden framgår av hyresavtalet.

Andrahandsupplåtelse

3.2 Ansökan till SNB om andrahandsupplåtelse till annan som uppfyller studiekraven, medges av SNB efter erhållen dispens enligt kapitel 1 och för tid då sökanden inte kan nyttja sin bostad.

Rökning förbjuden inomhus
3.3
Rökning är inte tillåten inomhus i SNB:s fastigheter.

 

Lund 2019 06 18

Uppdaterad senast 2023-10-07