Hyresvillkor

Hyresvillkor för Stiftelsen Smålands Nations Bostäder i Lund

KAPITEL 1 KÖ- OCH HYRESVILLKOR

Studiekrav
1.1 Bostadssökande och hyresgäst hos SNB skall vara aktiv universitets- eller högskolestuderande i
Lund (studiekravet).
1.2 Studiekravet uppfylls av bostadssökande som antagits till studier om minst 30 högskolepoäng per
termin (100%) i Lund samt av hyresgäster som bedriver studier om minst 22,5 poäng (75%) per
termin i Lund. Doktorander skall kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin.
Studiekravet uppfylls även av den som innehar ett tillfälligt heltidsarvoderat förtroendeuppdrag inom
Smålands Nation.
1.3 Uppfylls inte studiekravet, vilket fortlöpande kontrolleras av SNB, förlorar den bostadssökande
möjligheten att hyra bostad och befintlig hyresgäst sägs upp från sin bostad.
Dispens från studie- och medlemskravet
1.4 Allmän dispens från studiekravet kan i vissa fall medges i förväg med hela terminer om den
sökande såväl före som efter dispensperioden uppfyller respektive avser att uppfylla studie- och
medlemskravet.
Allmän dispens kan medges med sammanlagt
• två (2) terminer per barn för föräldraledighet och
• två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola och
• en (1) termin för övriga skäl.
1.5. Medicinsk dispens kan efter ansökan medges enskild sökande med högst fyra (4) terminer för
långtidssjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga. Varje ansökan om medicinsk dispens skall
styrkas med läkarintyg som anger graden av nedsatt studieförmåga samt prognos för återgång till
aktiva studier.
1.6 Ansökan om dispens görs skriftligen till SNB och skall alltid innehålla uppgift om de hela terminer
för vilka dispens söks samt de skäl som åberopas jämte dokumentation som styrker dessa.
Boendespärr
1.7 Utöver studiekravet påverkas boendetidens längd av boendespärren i hyresavtalet. Boendespärren
är personlig och aktiveras efter sammanlagt sex (6) års boendetid.
Tid under vilken eventuell dispens från studiekravet har utnyttjats skall inräknas i boendetidens längd.
Aktivering av boendespärren medför att hyresgästen avflyttar.
2
Åldersgräns
1.8 Bostadssökande skall vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av
högst 35 år.

KAPITEL 2 – SÄRSKILT OM UTHYRNING

Inledning
2.1 SNBs uthyrning av studentbostäder sker till bostadssökande via webbplatsen snbostader.se.
Bostadsansökan
2.2 Ansökan om studentbostad lämnas av den bostadssökande genom registrering på webbplatsen
snbostader.se. Där skall också ges en försäkran om att studiekravet uppfylls.
Ansökning av bostad
2.3 Lediga bostäder publiceras löpande på webbplatsen och är möjliga att söka av varje
bostadssökande under tiden bostaden finns på webbplatsen.
2.4 Antalet samtidigt aktiva ansökningar per bostadssökande är begränsat.
Tilldelning av bostad
2.5 Tilldelning av bostad sker beaktande av den turordning som de bostadssökande ansökt om
bostaden.
Hyreskontrakt och signering
2.6 När den bostadssökande tilldelats en bostad och tackat ja tar SNB kontakt för kontraktsskrivning.

KAPITEL 3 – SÄRSKILT OM BOENDET

Hyresvillkor
3.1 Villkoren för boendet under hyrestiden framgår av hyresavtalet.
Andrahandsupplåtelse
3.2 Ansökan till SNB om andrahandsupplåtelse till annan som uppfyller studiekraven, medges av SNB
efter erhållen dispens enligt kapitel 1 och för tid då sökanden inte kan nyttja sin bostad.
Rökning förbjuden inomhus
3.3 Rökning är inte tillåten inomhus i SNB:s fastigheter.